1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz ...

ZAWIADOMIENIE
z dnia 02 listopada 2020 r.

Burmistrza Goniądza

ogłasza konsultacje społeczne
projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, poz. 1570) w związku z § 1, ust. 2, pkt. 2 uchwały Nr XLV/252/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24  września 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Zapraszam zainteresowane podmioty do składania opinii i wniosków, w formie papierowej, w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 ”, które można składać od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz, na stronie internetowej  Gminy Goniądz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 450  z późn. zm.). W związku z powyższym konsultowaniu podlega również roczny program współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, poz. 1570).

Burmistrz Goniądza

mgr  inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz