1. Strona główna
 2. Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst odczytywalny maszynowo

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie burmistrz Grzegorz Andrzej Dudkiewicz.

Urząd Miejski w Goniądzu zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

 

Wykonujemy swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystaniu ze środków budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji.

Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny.

Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy, czyli roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Urząd Miejski w Goniądzu jest jednostką organizacyjną Gminy. Świadczy pomoc w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej, określonych przepisami prawa. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego, określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Struktura Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Organami gminy są rada miejska oraz burmistrz.

Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Uchwalanie statutu gminy należą do wyłącznej właściwości rady. Rada Miejska ustanawia akty prawa miejscowego w formie uchwał.

Funkcję organu wykonawczego pełni burmistrz. Kieruje on bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz. Korzysta z pomocy urzędu miejskiego, który jest wyspecjalizowanym aparatem administracyjnym. Decyzje podejmowane przez urząd miejski są wydawane jedynie w imieniu i z upoważnienia burmistrza.

W strukturze organów gminy, ważne miejsce zajmują sekretarz i skarbnik gminy. Sekretarz odgrywa ważną rolę w działalności samorządu, a skarbnik w polityce finansowej gminy.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez urząd miejski, a także gminne jednostki organizacyjne.

Dostępność Urzędu Miejskiego w Goniądzu

 • Urząd jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Przy wejściu do urzędu zamontowany jest domofon, który umożliwia przywołanie pracownika urzędu.

 

Kontakt z Urzędem Miejskim w Goniądzu:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
 • przynieść pismo i inne dokumenty do kancelarii,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrzynki urzędu: /200813/SkrytkaESP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
 • wysłać faks pod numer 85 738 03 07
 • zadzwonić pod numer 85 738 00 43
 • wysłać wiadomość na Messengera - Urząd Miejski w Goniądzu
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu (zaleca się wcześniejsze umawianie na spotkanie). Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Goniądzu znajduje się pod adresem: www.goniadz.pl. Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.