1. Strona główna
  2. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta


Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy której Burmistrz realizuje swoje zadania. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty i samodzielne stanowiska pracy.


Stanowiska kierownicze:
1.Burmistrz Goniądza – Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
2.Sekretarz – Marta Hryniewicka
3.Skarbnik Miejski – Jolanta Gorzoch
4.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Hryniewicka

 

Lp.

Rodzaj stanowiska pracy /

Nazwa stanowiska pracy

Oznaczenie symbolem Liczba etatów Podległość służbowa
  Kierownicze urzędnicze      
1 Burmistrz B 1 Rada Miejska
2 Zastępca Burmistrza ZB 1 Burmistrz
3 Sekretarz S 1 Burmistrz
4 Skarbnik – Kierownik Referatu Finansowego SK 1 Burmistrz
  Urzędnicze  w Referacie Finansowym      
5 Zastępca Skarbnika ZSK 1 Skarbnik- Burmistrz
6 ds. księgowości budżetowej FN 2 Skarbnik – Burmistrz
7 ds. wymiaru podatku, obsługi kasowej, księgowości podatkowej FN 3 Skarbnik – Burmistrz
  Urzędnicze - samodzielne stanowiska      
8 Kierownik USC USC 1 Burmistrz
9 ds.  obywatelskich, ewidencji ludności OB 1 Burmistrz
10 ds. ogólnoorganizacyjnych, kadrowych, promocji zdrowia ORK 1 Sekretarz – Burmistrz
11 ds. oświaty, inwestycji, zamówień publicznych OZP 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
12 ds. stanowisko ds. kancelaryjnych, kultury i BHP KKB 1 Sekretarz – Burmistrz
13 ds. obsługi Rady, BIP OR 1 Sekretarz – Burmistrz
14 ds. ochrony środowiska 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
15 ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami RGN 1 Burmistrz
16 ds. pozyskiwania środków krajowych i unijnych, drogownictwa FD 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
17 ds., działalności gospodarczej,  obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego ROD 1 Burmistrz
18 Informatyk I 1 Burmistrz
19 ds. turystyki, sportu i promocji gminy TS 1 Burmistrz
  Pomocnicze i obsługi      
20 Sekretarka 1 1 Burmistrz
21 Pomoc administracyjna 1 1 Burmistrz
22 Pracownik gospodarczy 1 1 Burmistrz
23 Kierowca samochodu osobowego 1 1 Burmistrz
24 Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych. 3 3 Burmistrz
25 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych. 6 6 Burmistrz