• 14 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta


Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy której Burmistrz realizuje swoje zadania. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty i samodzielne stanowiska pracy.


Stanowiska kierownicze:
1.Burmistrz Goniądza – Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
2.Sekretarz – Marta Hryniewicka
3.Skarbnik Miejski – Jolanta Gorzoch
4.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Hryniewicka

 

Lp.

Rodzaj stanowiska pracy /

Nazwa stanowiska pracy

Oznaczenie symbolem Liczba etatów Podległość służbowa
  Kierownicze urzędnicze      
1 Burmistrz B 1 Rada Miejska
2 Zastępca Burmistrza ZB 1 Burmistrz
3 Sekretarz S 1 Burmistrz
4 Skarbnik – Kierownik Referatu Finansowego SK 1 Burmistrz
  Urzędnicze  w Referacie Finansowym      
5 Zastępca Skarbnika ZSK 1 Skarbnik- Burmistrz
6 ds. księgowości budżetowej FN 2 Skarbnik – Burmistrz
7 ds. wymiaru podatku, obsługi kasowej, księgowości podatkowej FN 3 Skarbnik – Burmistrz
  Urzędnicze - samodzielne stanowiska      
8 Kierownik USC USC 1 Burmistrz
9 ds.  obywatelskich, ewidencji ludności OB 1 Burmistrz
10 ds. ogólnoorganizacyjnych, kadrowych, promocji zdrowia ORK 1 Sekretarz – Burmistrz
11 ds. oświaty, inwestycji, zamówień publicznych OZP 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
12 ds. stanowisko ds. kancelaryjnych, kultury i BHP KKB 1 Sekretarz – Burmistrz
13 ds. obsługi Rady, BIP OR 1 Sekretarz – Burmistrz
14 ds. ochrony środowiska 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
15 ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami RGN 1 Burmistrz
16 ds. pozyskiwania środków krajowych i unijnych, drogownictwa FD 1 Z-ca Burmistrza –
Burmistrz
17 ds., działalności gospodarczej,  obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego ROD 1 Burmistrz
18 Informatyk I 1 Burmistrz
19 ds. turystyki, sportu i promocji gminy TS 1 Burmistrz
  Pomocnicze i obsługi      
20 Sekretarka 1 1 Burmistrz
21 Pomoc administracyjna 1 1 Burmistrz
22 Pracownik gospodarczy 1 1 Burmistrz
23 Kierowca samochodu osobowego 1 1 Burmistrz
24 Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych. 3 3 Burmistrz
25 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych. 6 6 Burmistrz