1. Strona główna
  2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Goniądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.goniadz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty opublikowane przed 23 września 2020 r. lub dokumenty przesłane z innych instytucji), można je odczytać przy pomocy narzędzia OCR
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp. posiadają alternatywny opis.
  • Zamieszczone pliki PDF lub DOCX mogą nie posiadać odpowiedniej struktury nagłówkowej. Urząd dokłada wszelkich starań aby udostępniane dokumenty były przygotowane poprawnie.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-16

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-22

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-13
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-06-10

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Na stronie internetowej www.goniadz.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po lewej dolnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

- Zmiana kontrastu
- Podświetlanie linków
- Zmiana rozmiaru tekstu
- Zwiększenie odstępu między tekstami
- Zatrzymanie animacji
- Zmiana czcionki na bardziej czytelną
- Zwiększenie kursora / Włączenie "przewodnika do czytania"

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Goniądzu mieści się w jednym budynku, znajdującym się przy Placu 11 Listopada 38 w Goniądzu.
Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo -  schody prowadzące do głównego wejścia. Przy schodach zainstalowany jest dzwonek, który służy do przywołania pracownika urzędu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić:
- w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
- w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
- faksem pod numerem: 85 738 03 07
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk UMG. Mail do osoby odpowiedzialnej: informatyk@goniadz.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 85 738 00 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.