1. Strona główna
 2. Ogłoszenia
 3. Gmina

Program współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz...

Program współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688, 1570 i 2020);

2) programie – należy przez to rozumieć  Roczny Program Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

4) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną
przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;

5) gminie – należy rozumieć Gminę Goniądz;

6) Radzie – należy rozumieć Radę Miejską w Goniądzu;

7) Burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza Goniądza.

§ 2. Program określa cele, zasady, przedmiot, priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny programu, informację o wysokości środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert oraz postanowienia końcowe.

§ 3. Zasięg terytorialny: program współpracy ograniczony jest do tych podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział 2. CELE PROGRAMU

§ 4. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminy,
a organizacjami pozarządowymi, poprzez zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, włączając w ich realizację organizacje pozarządowe,
w taki sposób,  aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy.


§ 5. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:
1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących organizacji i pobudzanie nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w gminie, działających dla dobra lokalnej społeczności;

2) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnej na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w gminie;

4) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji;

5) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

6) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

7) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;

8) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

9) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

10) większa efektywność i racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;

11) budowanie partnerskich stosunków pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi;

12) integracja organizacji realizujących zadania publiczne;

13) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

Rozdział 3. ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 6. 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, oraz jawności.

2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym. Wskazuje podział zadań między sektorem publicznym a obywatelami, ukierunkowanych na umocnienie roli obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej. Gmina powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, samorząd udziela organizacjom pomocy w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej. Samorząd gminy oczekuje od organizacji pozarządowych aktywności w zakresie wykorzystywania różnych źródeł finansowania ich działalności oraz samodzielnego wzmacniania swoich zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.

3. Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne. Samorząd gminy oczekuje od organizacji pozarządowych akceptowania swojej autonomii i gotowości do rozważania propozycji, przez niego składanych.

4. Zasada partnerstwa oznacza współpracę, równoprawnych partnerów na warunkach określonych stosowną umową lub porozumieniem, zdefiniowaną poprzez rozwiązywanie wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem wytyczonych celów. Samorząd gminy oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, konsultacjach aktów prawnych oraz przekazania informacji o działaniach podejmowanych na swoim terenie.

5. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. Samorząd gminy oczekuje od organizacji pozarządowych gospodarnego wydatkowania środków publicznych, rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się
z obowiązków sprawozdawczych.

6. Zasada uczciwej konkurencji oznacza udzielanie tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, zarówno przez samorząd gminy, a także organizacje pozarządowe, stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowanie decyzji odnośnie ich finansowania/dofinansowania. W składanych przez organizacje pozarządowe ofertach realizacji zadania publicznego, samorząd gminy oczekuje pełnej rzetelności informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobów, planowanych działań, a także kalkulacji kosztów ich realizacji.

7. Zasada jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. Samorząd gminy oczekuje od organizacji pozarządowych jawności w działalności statutowej.

Rozdział 4. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

§ 7. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań gminy.

§ 8. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania:

1) w zakresie kultury fizycznej  oraz  turystyki:

 1. organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych;
 2. przygotowania i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych;
 3. zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych;
 4. współorganizowanie różnych imprez sportowych;
 5. popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy;
 6. wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
 7. wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, umożliwiających  mieszkańcom gminy Goniądz aktywne uczestnictwo;
 8. wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych;
 9. organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych
  i filmowych; organizacja konkursów z zakresu kultury; organizacja plenerów malarskich;
 10. organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji
  i prelekcji;
 11. kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury;
 12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 13. podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie
  na terenie gminy;
 14. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. organizowanie wystaw rękodzieła, imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę na zewnątrz.

 

2) w zakresie kultury  i ochrony  dziedzictwa narodowego:

 1. rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego; ochrona tożsamości kulturowej; popieranie inicjatyw artystycznych, twórczych i hobbystycznych społecznego ruchu kulturalnego;
 2. stwarzanie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym; kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw; podejmowanie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury;
 3. organizacja obchodów świąt narodowych i patriotycznych.  

 

3) w zakresie ochrony zdrowia:

 1. wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Goniądz;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. prowadzenie działalności promującej trzeźwość;
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii;
 6. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, profilaktycznej działalności  informacyjno – edukacyjnej i realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo –  wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
 7. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomania;
 8. realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,                       w szczególności związanych z uzależnieniem od  alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

 

4) w zakresie pomocy społecznej:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  i przemocy w rodzinie;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
  w rodzinie;
 3. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
 4. organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin przemocowych, patologicznych, ubogich.

 

5) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 1. edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym;
 2. realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt.

 

6) w zakresie oświaty i wychowania:

 1. działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych;
 2. wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych,
  a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
  i młodzieży;
 3. realizacja działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej
  dla dzieci i młodzieży;
 4. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 5. organizacja zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych  jako rozwój zainteresowań;
 6. organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy itp.);
 7. aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa - integracja i aktywizacja społeczna;
 8. wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich jako elementu rozwoju terenów wiejskich i ich mieszkańców;
 9. organizacja aktywnego wypoczynku i rekreacji osobom starszym.   

 

7) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

 1. organizację imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 2. organizację turniejów wiedzy, konkursów plastycznych i zawodów sportowych, sportowo – pożarniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 3. funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, szeroko rozumianego ratownictwa;
 4. zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz;
 5. współdziałanie z Policją  w ramach profilaktyki bezpieczeństwa publicznego;
 6. organizowanie zawodów strażackich.

 

 

Rozdział 5. FORMY WSPÓŁPRACY

§ 9. Współpraca Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy
i pozafinansowy.

§ 10. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w następujących formach:

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 ustawy (tzn. powierzanie lub wspieranie zadań publicznych);

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb małych zleceń), zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

§ 11. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących formach:

1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia oraz
z organizacjami pozarządowymi;

3) tworzenia, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli gminy;

4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

5) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.);
 

6) rozwijanie praktyki dialogu obywatelskiego (w tym dyskusje, debaty o tematyce społecznej) m. in.: współorganizowanie konferencji oraz forów tematycznych do spraw organizacji pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego i innych wg. potrzeb;

7) przygotowywanie i monitorowanie porozumień zawieranych przez gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;

8) doradztwo organizacjom pozarządowym oraz informowanie o możliwościach pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych;

9) udostępnianie przez gminę posiadanych zasobów rzeczowych organizacjom pozarządowym,
tj. lokale na spotkania, szkolenia, konferencje;

10) publikowanie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę i organizacje pozarządowe.

Rozdział 6. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 12. Niniejszy program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 7. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 13. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywających się na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie
oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb małych zleceń);

2) podpisanie stosownych umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wygrały otwarty konkurs ofert;

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

4) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;

5) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 14. Konkurs/y na realizację zadań publicznych w roku 2021 będzie/ą ogłoszony/e przez Burmistrza na podstawie projektu budżetu na rok 2021.

§ 15. Konkurs winien być poprzedzony przyjęciem zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych, zawierającego między innymi kryteria oceny ofert.

§ 16. Dotacja przyznana w ramach programu nie może być przeznaczona na: 1) budowę, zakup
i remont budynków, zakup gruntów; 2) działalność gospodarczą, polityczną i religijną; 3) spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek; 4) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć; 5) koszty powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji; 6) programy dofinansowane z innych funduszy gminnych; 7) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji; 8) zapłaty kar mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach.

§ 17. Formę i termin przekazania dotacji określać będzie umowa podpisana pomiędzy organizacją pozarządową a Burmistrzem, opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

§ 18. Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa Uchwała Nr XLV/252/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24  września 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3209).

§ 19. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 8. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 20. Wysokość środków finansowych, planowanych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem, wynosi 50000,00 zł.

Rozdział 9. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 21. Burmistrz dokonuje oceny programu współpracy.

§ 22. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi.
§ 23. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

§ 24. Burmistrz złoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021, w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 25. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia się, we współpracy z gminą, realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności;

2) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się, we współpracy z gminą, realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności;

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań publicznych;

4) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych;

5) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę.

§ 26. Sprawozdawczość i kontrola:

1) organizacja, która uzyskała dotację w ramach programu po zakończeniu projektu jest zobowiązana do złożenia sprawozdania opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057);

2) organizacja, która uzyskała dotację zobowiązana jest poddać się kontroli i ocenie realizacji projektu, dokonywanej przez Burmistrza;

3) organizacja realizująca projekt zobowiązana jest składać Burmistrzowi częściowe i końcowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w trakcie i na koniec realizacji projektu, w terminach określonych w podpisanej umowie.

 

 

Rozdział 10. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 27. Prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” prowadzi inspektor ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 28. Konsultacje programu przeprowadza się w sposób określony w Uchwale Nr XLV/252/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24  września 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3209).

§ 29. Protokół z konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Goniądz, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz przedstawia Radzie Miejskiej
w Goniądzu na najbliższej sesji następujacej po sporządzeniu protokołu z konsultacji.

Rozdział 11. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT.

§ 30. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, w ramach ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu ofert.

§ 31. Burmistrz po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych, powołuje
w drodze zarządzenia komisję konkursową, działającą w oparciu  o Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Goniądza, powołującego daną komisję konkursową w celu oceny złożonych ofert.

§ 32. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Goniądza po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

Rozdział 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
§ 34. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem stosuje się przepisy ustawy.