1. Strona główna
  2. Polski Ład

Polski Ład

Zakres projektu:

Inwestycja zakłada rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy. Istniejąca infrastruktura drogowa jest w złym stanie, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na cenne przyrodniczo środowisko lokalne. Nowe nawierzchnie dróg pozwolą na spadek poziomu hałasu. Dzięki ograniczeniu ścierania nowych jezdni, możliwe będzie ograniczenie niskiej emisji pyłów i osiągnięcie lepszej jakości powietrza. Nowe nawierzchnie przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości lokalnego transportu samochodowego dla użytkowników dróg i otaczającego środowiska.

Realizacja zadania obejmuje swoim zakresem rzeczowym 5 części:

nr 1 - Przebudowę drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Osowiec na działce nr 602,

nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki,

nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103361 Goniądz – Białosuknia,

nr 4 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103384B od DP nr 1852 – gr. Gminy (Dolistowo),

nr 5 - Remont drogi gminnej nr 103364B na odcinku DW 670 – Krzecze.

Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” , co oznacza że w pierwszym etapie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej, a następnie do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 30 maja 2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę z Wykonawcą podpisano 10 czerwca 2022 r. na kwotę 8.999.998,00 zł brutto.

Zgodnie z zapisami ww. umowy, etap I czyli wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do dnia 10 grudnia 2022 r.) , natomiast etap II, czyli zakończenie robót budowlanych - w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - do 10 grudnia 2023 r.