Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy. 

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.338,44 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS na dzień 1 marca 2022 r.

 1. emerytura podstawowa

1.084 zł 58 gr

 1. najniższa emerytura

1.338 zł 44 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny

256 zł 44 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

384 zł 66 gr

 1. dodatek kombatancki

256 zł 44 gr

 1. dodatek z tytułu tajnego nauczania

256 zł 44 gr

 1. dodatek kompensacyjny

38 zł 47 gr

 1. dodatek dla sieroty zupełnej

481 zł 97 gr

 1. dodatek dla 100 - latka

4.944 zł 79 gr

 1. świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

256 zł 44 gr

 1. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

256 zł 44 gr

 1. dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego

981 zł 81 gr

 1. ryczałt energetyczny

192 zł 58 gr

 1. zasiłek macierzyński (miesięcznie)

1.000 zł 00 gr

 1. zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

 1. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż

1.338 zł 44 gr

 1. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż

500 zł 00 gr

 1. świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej …… łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż

2.676 zł 88 gr

 1. zasiłek chorobowy za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r.

20 zł 00 gr

 1. jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r.

1.033 zł 00 gr

 1. zasiłek z tytułu kwarantanny – od 1 stycznia 2022 r.

1.505 zł 00 gr

 1. zasiłek opiekuńczy za 1 dzień

36 zł 16 gr

 1. zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż za 14 dni) – od 1 stycznia 2022 r.

30 zł 00 gr

Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty

 świadczenia emerytalno - rentowego:

70%

4.196 zł 60 gr

130%

7.793 zł 70 gr

Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno – rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej

691 zł 94 gr

renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

588 zł 19 gr