1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości "Downary Plac"

Goniądz, dnia 4 stycznia 2022 roku

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr XLV/252/14  Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 września 2014r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3209) oraz Zarządzenia Nr 112/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Downary Plac, dotyczących zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości Downary) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków na nazwę miejscowości "Downary - Plac" (wieś) .

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w miejscowości Downary Plac.

Konsultacje przeprowadzone były w formie  pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.

Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne były na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu –   https://bip.goniadz.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu – www.goniadz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu – pok. nr 1 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Podsumowanie wyników konsultacji:

Do dnia 20 grudnia 2021r. wpłynęło 21 formularzy konsultacyjnych, przy czym liczba głosów przedstawia się następująco:

  1. Popieram zmianę urzędowej nazwy i rodzaju  miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości) na nazwę miejscowości   "Downary - Plac" (wieś) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków – 12 głosów;
  2. Jestem przeciw zmianie urzędowej nazwy i rodzaju  miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości) na nazwę miejscowości   "Downary - Plac" (wieś) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków – 9 głosów.

Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić , iż mieszkańcy biorący udział w konsultacjach , w większości opowiedzieli się za zmianą urzędowej nazwy i rodzaju  miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości) na nazwę miejscowości   "Downary - Plac" (wieś) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków – 12 głosów.

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz