1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Goniądz, dnia 09.02.2022 r.

ROD.426.1.2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

 

Rozdział 1. Cele i rodzaje zadań
§ 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§ 2. Cele wymienione w § 1 będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu:
1) trening, szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Goniądz,
2) edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznej, aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadząca do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych (grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna), organizacja tej działalności na terenie Gminy Goniądz.
§ 3. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
1) projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Goniądz,
2) projekty mające na celu przygotowanie i udział reprezentantów gminy w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
§ 4. 1. Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to:
1) zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej,
2) wynagrodzenia dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami,
3) ekwiwalenty sędziowskie,
4) diety dla zawodników biorących udział w rozgrywkach,
5) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
6) zakup nagród rzeczowych,
7) koszty związane z organizacją rozgrywek sportowych,
8) wydatki związane bezpośrednio z organizacją w Goniądzu zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, wydatki bieżące z tytułu przygotowań zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym,
9) opłaty startowe.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach,
2) kosztów, poniesionych na realizację zadania publicznego przed zawarciem umowy.
Rozdział 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
§ 5. Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Rozdział 3. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy
§ 6. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
§ 7. W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w § 2, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 04.03.2022 r.
§ 8. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 04.03.2022 r. do godz. 9.00 oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Goniądzu lub przesłanie oferty na adres Urzędu Miejskiego, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz /liczy się data wpływu/.
2. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, opatrzone pieczątką nagłówkową oferenta należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, 19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do sekretariatu Urzędu.
3. Oferty należy składać na drukach załączonych do ogłoszenia – załącznik nr 1.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie.
§ 9. 1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§ 10. Oferenci (zleceniobiorcy) są zobowiązani do:
1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2) posiadania odrębnego rachunku bankowego.
3) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
§ 11. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej ustawą, gmina Goniądz, zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Rozdział 4. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
§ 12. 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz w uchwale Nr XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21.12.2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2022 r., zwanej dalej uchwałą.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem oferentowi dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
4. Ocena ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia ofert.
5. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na formularzu innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,
2) złożone po terminie, o którym mowa w § 8, ust. 1, niniejszego ogłoszenia.
3) niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, dostarczone w otwartej kopercie lub kopercie oznakowanej niezgodnie z opisem w części § 8 ust. 2 ogłoszenia,
4) dotyczące realizacji zadań, które nie są objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5) złożone przez podmiot nieuprawniony,
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
7. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i punktacja:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 – od 0 do 10 pkt;
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0 do 10 pkt;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne – od 0 do 10 pkt;
4) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 10 pkt;
5) ocena wysokości planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 do 10 pkt;
6) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – od 0 do 10 pkt.
8. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza, która sporządzi protokół, zawierający dane o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne oferty oraz opinię Komisji.
9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji, o jej wysokości oraz o osobach wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, podejmuje Burmistrz w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10. Warunkiem zawarcia umowy na realizację wybranego zadania i przekazania organizacji środków finansowych dotacji, jest dostarczenie przez oferenta, po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia. Zweryfikowana oferta winna uwzględniać wielkość przyznanych środków finansowych. Powyższe nie dotyczy wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej kwoty.
Rozdział 6. Ogłoszenie wyników.
§ 13. 1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Każdy oferent zostanie powiadomiony na piśmie o przyjęciu oferty do realizacji, jej niewybraniu bądź odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia, o którym mowa w części § 8, ust. 1 ogłoszenia.
Rozdział 7. Informacje o zrealizowanych przez Burmistrza Goniądza w 2021 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ten cel podmiotom uprawnionym.
§ 14. Gmina Goniądz w 2021 r. w trybie konkursu ofert na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazała dotację w wysokości 60000,00 zł.

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Załącznik Nr 3 – Wzór sprawozdania

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz