1. Strona główna
 2. Ogłoszenia
 3. Gmina

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Downary Plac

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

z mieszkańcami miejscowości Downary Plac, dotyczących zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości Downary) na nazwę miejscowości "Downary - Plac" (wieś) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków.

BURMISTRZ GONIĄDZA

działając na podstawie Uchwały Nr XLV/252/14  Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 września 2014r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3209) oraz Zarządzenia Nr 112/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Downary Plac, dotyczących zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości Downary) na nazwę miejscowości "Downary - Plac" (wieś) oraz dostosowania numeracji porządkowej budynków

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Downary Plac.

 1.  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Downary Plac w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości oraz rodzaju miejscowości Downary Plac, ustalonej jako część wsi Downary na Downary – Plac, rodzaj miejscowości wieś.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 10 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r.
 3.  Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej poprzez :
 • zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Wzór formularza na którym można składać opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu, stronie BIP, w Urzędzie Miejskim w Goniądzu – pok. Nr 1.,
 • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
 1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
 • na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu – https://bip.goniadz.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu – www.goniadz.pl,
 • w Urzędzie Miejskim w Goniądzu – pok. nr 1 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. O wynikach konsultacji Burmistrz Goniądza  poinformuje na stronie internetowej Gminy Goniądz, BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

                    

Burmistrz
/-/mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załączniki:
1. Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii - wersja elektroniczna
Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii.docx - wersja DOCX
Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii.pdf - wersja PDF

2. Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowości Downary Plac.pdf - wersja PDF