1. Strona główna
 2. Ogłoszenia
 3. Gmina

Obwieszczenie Burmistrza Goniądza o rozpoczęciu konsultacji społecznych - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz

Obwieszczenie Burmistrza Goniądza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Goniądz  na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.”

    Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, 784, 922, 1211), Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz  na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.

 • Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 8 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.goniadz.pl

oraz na stronie: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/

 • Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 23 lipca do 16 sierpnia 2021 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Goniądzu, ul. Pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz;

- jako wniesione na piśmie uznaje się również opinie i wnioski wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy tutejszego Urzędu Miejskiego w Goniądzu: kancelaria.um@goniadz.pl , a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /200814/skrytkaESP

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Goniądzu, ul. Pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz  (pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) – w formie ustnej do protokołu;

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, 784, 922, 1211), uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu końcowego: 16 sierpnia 2021 r.  - pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Goniądza.

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, tel. 85-730-00-43, e-mail:kancelaria.um@goniadz.pl,  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /200814/skrytkaESP;
 2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl , tel. 85 738 00 43;
 3.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
 4. Podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. Urzędu;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 8. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania
  od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 9. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl);
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania);
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym profilowane;
 12. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz  na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r., prawo, o którym mowa w art. 15 ust.1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby,
  od której dane te uzyskano.

Załączniki:

1. POŚ Gmina Goniądz 2021 - 2025.pdf

2. Prognoza POŚ Gmina Goniądz 2021 - 2025.pdf