1. Strona główna
 2. Ogłoszenia
 3. Gmina

Konsultacje społeczne nad projektem dokumentu: Strategii Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2023 – 2030

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie § 2 ust. 6 uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1340)

 

Burmistrz Rajgrodu

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu Strategii Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2023 – 2030 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2023 – 2030 wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 11 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 1. pisemnej – poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2, pkt 3-5 zarządzenia Nr 430/23 Burmistrza Rajgrodu z dnia 1 sierpnia 2023 r.;
 2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi, opinie i propozycje do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19 – 206 Rajgród,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19 – 206 Rajgród (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@umrajgrod.pl;
 3. stacjonarnej – poprzez osobiste uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, godz. 10.00.

Burmistrz Rajgrodu
/-/
Ireneusz Gliniecki