Konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”

W związku z planowaną rolą Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Jednostki Wspierającej Ministra Infrastruktury w realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do udziału w konsultacjach kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach komponentu:

E1.1.2. KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”

– w zakresie inwestycji w zeroemisyjny oraz niskoemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonych oraz istniejących liniach, na obszarach pozamiejskich.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i sugestii co do kształtu kryteriów oraz potwierdzenie wykonalności wybranych przedsięwzięć w horyzoncie czasowym do końca drugiego kwartału 2026 roku.

W ramach KPO obowiązywać będą następujące rodzaje kryteriów:

  • kryteria horyzontalne – obowiązują wszystkie przedsięwzięcia;
  • kryteria szczegółowe – mogą być określone przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT i są dostosowane do specyfiki określonych inwestycji i konkursów.

Kryteria horyzontalne – weryfikacja spełniania kryteriów następuje poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’). Niespełnienie któregokolwiek kryterium horyzontalnego (ocena ‘0’) powoduje wykluczenie przedsięwzięcia z (dalszej) oceny i tym samym skutkuje brakiem możliwości finansowania środkami planu rozwojowego, chyba że dane kryterium horyzontalne zakłada możliwość wskazania i uzasadnienia oceny ‘nie dotyczy’.

Kryteria szczegółowe – projekt kryteriów został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT. Ocena przedsięwzięć w ramach kryteriów szczegółowych dokonywana jest poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’) oraz ocenę punktową.

Przedsięwzięcia będą oceniane w konkursie na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o objęcie wsparciem lub innych dokumentach (np. w załącznikach) złożonych lub przedstawionych w trybie i zakresie określonym przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT.

Konsultacjom będą podlegać wyłącznie kryteria szczegółowe.

 

Zgłoszenia

Uwagi oraz sugestie można przesyłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. na adres kpo@cupt.gov.pl.

8 września 2022 r. o godzinie 10.00 zorganizujemy dla Państwa spotkanie konsultacyjne w trybie on-line, podczas którego zaprezentujemy kryteria oraz zgłoszone uwagi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 r. pod tym adresem. Po tym terminie do osób zgłoszonym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego wysłany zostanie link do spotkania konsultacyjnego.

Zapraszamy do konsultacji!