1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Komunikat zapraszający organizacje do zgłaszania kandydatów na członków komisji w konkursach organizowanych przez Gminę Goniądz

Goniądz, dnia 09.02.2022 r.

ROD.426.1.2022

ZAPROSZENIE

    Burmistrz Goniądza, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Goniądz. W celu zgłoszenia kandydata, należy do 18 lutego 2022 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pok. nr 12 „Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Goniądz”, który jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu. Zgłoszenie można przesłać także pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz lub skan zgłoszenia pocztą elektroniczną na e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl

BURMISTRZ                 
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Uwaga! Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pracy w komisji są wyłączone osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej