1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Rolnictwo

Wybory do Izb Rolniczych - zgłoszenie kandydata

Instrukcja przy wypełnianiu listy poparcia dla kandydata:

1. Część tytułowa listy, zawierająca nazwisko, imię-imiona kandydata, powtarzana jest na każdej stronie listy.

2. Gdy poparcia udziela osoba prawna, w rubryce “nazwisko i imię (imiona)” należy wpisać nazwę osoby prawnej oraz nazwisko i imię przedstawiciela wskazanego przez władze osoby prawnej. W rubryce “adres zamieszkania” podaje się adres siedziby osoby prawnej, w rubryce zaś “Seria i nr dowodu” podaje się serie i nr dowodu osobistego przedstawiciela osoby prawnej. Przedstawiciel osoby prawnej składa swój czytelny podpis w ostatniej rubryce listy.

3. W miejscowościach, w których nie ma ulic, adres zamieszkania może obejmować tylko nazwę wsi i nr posesji, a jeśli nie ma ustalonej numeracji posesji – tylko nazwę wsi.

4. Nieczytelnie wpisanie danych osoby popierającej zgłoszenie, brak podpisu tej osoby lub pominięcie niektórych danych wskazanych we wzorze albo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pominięcie nazwiska osoby, której dotyczy uchybienie, przy ustalaniu liczby osób udzielających poparcia.

Załączniki:
1.
Zgłoszenie kandydata do RP

2. Lista osób popierających kandydata

3. Załączniki do zgłoszenia kandydata - Oświadczenie i zgody