1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Rolnictwo

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

    Burmistrz Goniądza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

    W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Goniądz oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

    Gmina Goniądz zainteresowana jest przystąpieniem do ww. programu. Jednakże, jednym z warunków przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prowadzące gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Goniądz, powinni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na dzień złożenia informacji.

    Druk informacji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu (http://goniadz.pl/).

    Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz pokój nr 5 do dnia 20.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w potencjalnym wniosku złożonym przez Gminę Goniądz do NFOŚiGW o dofinansowanie ww. zadania.

Załączniki

1. Informacja o posiadanych odpadach