• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Rolnictwo

Informacje dla zainteresowanych uprawami maku i konopi włóknistych

Szanowni Rolnicy Gminy Goniądz
zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 r.

W związku z przygotowywanym projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni gruntów, przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na trenie województwa podlaskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw, zwracamy się do wszystkich zaineresowanych o przekazanie informacji o planowanym areale powyższych upraw do Urzędu Miejskiego w Goniądzu w terminie do dnia 15 grudnia br. o wydanie zezwolenia na uprawę.

Zezwolenie na uprawę maku i konopi w drodze decyzji wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Goniądz.

Dokument wydaje się na wniosek, który musi zawierać:

  • Imię i nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę , siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • Informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz nr działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa z art.63 lub 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

Uprawa maku i konopi może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

W przypadku konopi niezbędna jest umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie.

Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.         

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, bądź e-mail na adres: kancelaria.um@goniadz.pl