1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Rolnictwo

Dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

Burmistrz Goniądza informuje, że Gmina Goniądz przystępuje do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, iż:

a) kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;

b) podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Rolnicy chcący uczestniczyć w  programie zobowiązani są wypełnić informację dostępną na stronie internetowej Gminy Goniądz (www.goniadz.pl) lub w Urzędzie Miejskim w Goniądzu. W informacji należy podać masę odpadów rolniczych przeznaczonych do usunięcia (tj. odpadów z folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag). Dane niezbędne są do sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Goniądzu,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 12  do dnia 24.02.2023 r. włącznie.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w potencjalnym wniosku złożonym przez Gminę Goniądz do NFOŚiGW na dofinansowanie ww. zadania.

Załączniki:
1.
Deklaracja o posiadanych odpadach.docx (wersja edytowalna)
2. Deklaracja o posiadanych odpadach.pdf (wersja PDF)