MOBILNOŚĆ ZAKOŃCZONA

W dniach 20 stycznia – 30 stycznia 2020 roku sześciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu typu „Job-shadowing” w Hiszpanii w ramach projektu „Los Nauczycielos – dobry kierunek zmiany”  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER.

Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych 6 nauczycieli ZSP Goniądz,
  • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji ZSP Goniądz,
  • zapoznanie się ZSP Goniądz z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem i wdrożenie rozwiązań zdobytych w trakcie mobilności zagranicznych, wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela ZSP Goniądz

    Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program - tzw. Job shadowing - każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów – nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Hiszpanii i obserwowali pracę szkół w Walencji i Alicante, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne, zajęcia języka angielskiego oraz zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Hiszpanii miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach uczestniczących w programie. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się kontaktami, aby móc podtrzymywać znajomości z nauczycielami z Hiszpanii.

    Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz hiszpańskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturowym (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki i ciekawe miejsca w Walencji i Alicante) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.

    Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy współpracy z partnerami. Podczas spotkań z Dyrekcją i nauczycielami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.

Galeria