Rozpoczęliśmy realizację trzeciego już, w ciągu czterech lat, projektu skierowanego do naszych przedszkolaków. Po projekcie „Mali uczniowie – duże potrzeby” w roku 2017/2018 (wartość projektu 246.935,00 zł.), „Kompetencje kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu” zrealizowanego w roku 2019 (wartość projektu 119.396,00 zł.) przystępujemy do realizacji dwuletniego projektu „TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK” z kwotą 297.313,75 zł.

    W ramach projektu nasi najmłodsi będą uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, matematycznych, poznawali tajniki programowania, będą doskonalili swoje umiejętności plastyczne i techniczne, rozwijali zainteresowania językiem angielskim. Przedszkolakom przygotowane zostaną zajęcia laboratoryjne, ponadto dzieci wyjadą do Białowieskiego Parku Narodowego, Grajewa i Białegostoku. Jak przy każdym projekcie  także i w tym przypadku poprawi się baza dydaktyczna Przedszkola – zakupiony zostanie monitor interaktywny, laptop, drukarka, a także pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć.

Mirosław Sobczyk

Projekt: pn.: " TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK” którego beneficjentem jest Gmina Goniądz realizowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu

Cel główny projektu: rozwój kompetencji kluczowych u 70 dzieci (35K;35M), aktywizowanie do rozwijania talentów i zainteresowań poprzez realizację zajęć dodatkowych z wykorzystaniem innowacyjności i kreatywności. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkola poprzez doskonalenie warsztatu pracy 5 nauczycieli (5K;0M) oraz zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Grupa docelowa projektu: dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Goniądz, łącznie 70 dzieci oraz 5 nauczycieli Przedszkola Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

Zadania: organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Planowane rezultaty projektu: wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój uzdolnień 70-ga dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych, wzbogacenie warsztatu pracy 5 nauczycieli oraz doposażenie placówki.

Okres realizacji: od 01.09.2020 roku do 30.06.2022 roku

Całkowita wartość projektu: 297 313,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 252 513,75 PLN