1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

Goniądz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Szanowni Państw

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek).

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 3. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021 - 2035 .
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g