Goniądz, dnia 17 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559, 583 i 1005) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl