Goniądz, dnia 5 października 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559, 583 i 1005) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 13 października 2022 r. (czwartek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.” Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XLI/257/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Goniądz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Goniądz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Goniądza.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Goniądz w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasistów
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl