Goniądz, dnia 2 sierpnia 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559, 583 i 1005) zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 10 sierpnia 2022 r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie nowo wybranej radnej Rady Miejskiej w Goniądzu zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady  Miejskiej w Goniądzu , ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLI/251/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej nr 1417 B na odcinku Goniądz – Doły.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  uchylenia uchwały Nr XLI/252/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Goniądzu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goniądz na rok szkolny 2022/2023.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Goniądz.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl