1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 5 grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 13 grudnia 2022 r. (wtorek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl