1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 14 czerwca 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559, 583 i 1005) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 22 czerwca 2022r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Świetlic Wiejskich.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl