1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 16 maja 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) zwołuję  XLIII  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 24 maja 2022 r. (wtorek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Goniądza.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl