1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 19 kwietnia 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) zwołuję  XLII  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 26 kwietnia 2022 r. (wtorek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Owieczki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Goniądz w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański z siedzibą w Suchowoli w okresie programowania 2021 – 2027.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goniądz na lata 2022 – 2026.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak