Goniądz, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023,  poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy za 2023 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na zadanie pn.” Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Downary-Plac.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców Miasta Goniądz, sołectw oraz osady.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.
 15. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl