1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 12 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023,  poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 21 lutego 2024 r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Prelekcja pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego „Czyste powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom” .
 4. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Goniądz oraz nadania im statutów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia przez Gminę Goniądz do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu  na 2024 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na rok 2024.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl