Goniądz, dnia 13 września 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2023,  poz. 40 z późn. zm.)  zwołuję  LVII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 22 września 2023r.  (piątek) , na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Goniądz
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania gminie Mońki zadań gminy Goniądz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz w części obrębów Goniądz, Osowiec i Owieczki w gminie Goniądz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów przy ulicy Demokratycznej w Goniądzu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl