Goniądz, dnia 14 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023,  poz. 40 z późn. zm.)  zwołuję  LIX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 22 listopada 2023r.  (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. .3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2024 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl