1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 8 maja 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023,  poz. 40) zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 16 maja 2023 r.  (wtorek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Goniądz na lata 2023 - 2030"
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Goniądzu przy ul. Grodzieńskiej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goniądz na lata 2023 -2028.
 11. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu za 2022 rok.
 12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 13. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za rok 2022.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl