1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 20 marca 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023,  poz. 40) zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 29 marca 2023 r.  (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2023 roku"
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Downarach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Goniądz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia ośrodków wsparcia pod nazwą Klubu Senior+ na terenie Gminy Goniądz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz w części obrębów geodezyjnych Białosuknie Przedmieście, Downary, Klewianka, Łazy, Mierkienniki, Smogorówka Goniądzka, Wojtówstwo
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 18. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl