1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 1 lutego 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023,  poz. 40 zwołuję  LII  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 9 lutego 2023 r.  (czwartek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Downarach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia "Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny".
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl