1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 12 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023,  poz. 40 zwołuję  LI  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 19 stycznia 2023 r.  (czwartek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.”Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania własnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl