Goniądz, dnia 19 grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,  poz. 559 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 28 grudnia 2022 r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl