1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora ZUK w Goniądzu z dnia 28.03.2023 r.

Zarządzenie nr 2/2023

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu
z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie określenia ceny za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni i transport nieczystości płynnych do oczyszczalni.

§ 1

Ustala się cenę za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni i transport nieczystości płynnych do oczyszczalni, na którą składają się stawki określone niżej:

  1. ustala się stawkę godzinową pracy pojazdu asenizacyjnego w wysokości 99,27 zł brutto zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
  2. ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni w wysokości 10,66 zł brutto,
  3. ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 10,66 zł brutto:
  • dla gospodarstw domowych miejskich z możliwością podłączenia do sieci kanalizacyjnej ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 10,66 zł brutto.
  1. ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 10,03 zł brutto:
  • dla gospodarstw domowych wiejskich ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 10,03 zł brutto,
  • dla gospodarstw domowych miejskich bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej ustala się stawkę za wpust 1m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 10,03 zł brutto.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 25.10.2022 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w sprawie określenia ceny za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości płynnych do oczyszczalni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01.04.2023 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/2023 z dnia 28.03.2023 r.

K A L K U L A C J A
stawki godzinowej beczki asenizacyjnej do wywożenia nieczystości płynnych

1

Stawka godzinowa kierowcy

34,85 zł

2

Zużycie paliwa

59,05 zł

3

Remonty i części zamienne

4,96 zł

4

Badanie techniczne

0,41 zł

 

Razem

 

99,27 zł