1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia  17 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 27 sierpnia 2020r. (czwartek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich  zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych na drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g