1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 14 stycznia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 24 stycznia 2020r. (piątek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Świetlic Wiejskich.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g