1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 4 marca 2020 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 11 marca 2020r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu – Pana Grzegorza Szklanko.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008r. w sprawie zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g