• 2 lipca 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 3 grudnia 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 13 grudnia 2019r. (piątek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Goniądzu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g