1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 28 października 2019r.

Szanowni Mieszkańcy

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  XIII  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 6 listopada 2019 r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m³ zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g