• 5 kwietnia 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 02 września 2019r.

Szanowni Mieszkańcy

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 12 września 2019r. (czwartek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1848 B w miejscowości Piwowary Gmina Goniądz”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g