• 29 lutego 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na X Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 22  lipca  2019r.

Szanowni Mieszkańcy

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  X  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 31 lipca 2019r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ulica Jagiellońska w Goniądzu”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rajgród o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Goniądz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Goniądz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej Nr S 16 na odcinku Ełk – Knyszyn.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Tomasz Jędrzejczak

 

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g