• 17 lutego 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia  12 czerwca 2019r.

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  IX  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 21 czerwca  2019r. (piątek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu VIII  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goniądz oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie nasadzeń na działce powiatowej położonej w Goniądzu przy ulicy Słowackiego działka nr 690.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goniądz.
 12. Informacja Burmistrza Goniądza z wykonania Uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady  Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

 

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g