1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zaproszenie do składania deklaracji do projektu „Granty na magazyny energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych..."

Burmistrz Goniądza zaprasza do składania deklaracji w ramach projektu „Granty na magazyny energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych Gminy Goniądz”.

Gmina Goniądz planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Gminy Goniądz. Projekt zostanie złożony w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Burmistrz Goniądza informuje, że osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej mogą złożyć Deklarację chęci przystąpienia do projektu pod nazwą „Magazyny energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych w Gminie Goniądz”.

Warunki dotyczące projektu grantowego:

 1. Grantobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania zgłaszanym do Projektu budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Gminy Goniądz. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;

 2.  Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE;

3.  Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

Warunki realizacji projektu:

 1.  Pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej w urządzeniach OZE,

2.  Energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców),

3. Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

  • magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
  • inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter (falownik).

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych:

  • Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;
  •  Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańca to minimum 15%.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom w formie refundacji kosztów poniesionych na magazyny energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Zapraszam wszystkie osoby spełniające kryteria udziału w projekcie do złożenia Deklaracji udziału w projekcie. Oryginały Deklaracji podpisane przez właściciela/współwłaściciela nieruchomości należy składać w terminie od 02.11.2023 r. do 15.11.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ( Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz) lub na adres e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl.

Złożenie Deklaracji nie oznacza otrzymania grantu. Deklaracja służy do oszacowania zapotrzebowania na magazyny energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych w Gminie Goniądz. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór deklaracji:
Deklaracja mieszkańców - Goniadz magazyny energii.docx (wersja DOCX)

Deklaracja mieszkańców - Goniadz magazyny energii.pdf (wersja PDF)