Informujemy, iż ruszyła rekrutacja do projektu Business Point Fundusz Biebrzański. Projekt Business Point Fundusz Biebrzański realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez stworzenie 24 miejsc pracy w obszarze działania LGD Fundusz Biebrzański w wyniku przyznania dotacji wraz ze wsparciem pomostowym dla 24 os bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Gminy objęte wsparciem:

 • Dąbrowa Białostocka,
 • Janów,
 • Korycin,
 • Nowy Dwór,
 • Suchowola,
 • Lipsk,
 • Sztabin,
 • Goniądz,
 • Jaświły,
 • Mońki,
 • Trzcianne

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– poszukującymi pracy lub
– nieaktywnymi zawodowo
oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).
 

Projekt w szczególny sposób skierowany jest do grupy defaworyzowanej zidentyfikowanej w LSR LGD Fundusz Biebrzański.

Co oferuje projekt?

 • Etap I: Szkolenia
 • Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 22.000 zł
 • Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie: http://sciencepoint.pl/  zakładka: Projekty/Business Point Fundusz Biebrzański 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Fundusz Biebrzański!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń – tel.  607 645 779