1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 10 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2022
  • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 roku”
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goniądz na rok szkolny 2021/2022
  • w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w zakresie zadań własnych, za pobyt w Klubie Senior+ w Gminie Goniądz
  • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku”

 

Galeria