1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 21 grudnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2022 rok
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022 – 2036
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2022 roku”
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Goniądz do Klastra Energii Powiatu Monieckiego
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz
 • zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz
 • w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. .3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz
 • w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Goniądzu „Murem za polskim mundurem”

 

Galeria